BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.Változat: 1.Felülvizsgálat: –

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Terméknév:

Anyag/Keverék: EK-szám:

REACH regisztrációs név: REACH regisztrációs szám: Magyar név:

Perkarbonát

Anyag

239-707-6

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3) 01-2119457268-30

Nátrium-perkarbonát

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználás (ok):

Fehérítő, mosó alapanyag.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó:

Oros-Házi-Szappan Kft.

cím:

Székhely: 5553 Kondoros Dobó u. 24.

telefon:

Telephely: 5900 Orosháza Luther u. 9.

+36 70 36 777 63

e-mail:

info@oroshaziszappan.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

 

Tel.: (1) 476-6464

24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008/EK rendelet szerint:

Oxidáló szilárd anyagok – 3. kategória – Ox Sol. 3, H272

Akut toxicitás – 4. kategória, lenyelve – Acute Tox. 4, H302

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória – Eye Dam. 1, H318

A H-mondatok teljes szövege a 2.2. és a 16. szakaszban olvasható.

Oldalszám: 1/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.

Változat: 1.

Felülvizsgálat: –

 

 

 

 

2.2. Címkézési elemek

 

 

 

1272/2008/EK rendelet szerint:

 

 

Piktogram:

 

 

 

 

Figyelmeztetés:

 

 

 

 

Veszély

 

 

Figyelmeztető mondatok:

 

 

H272

Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

 

H302

Lenyelve ártalmas.

 

 

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 

 

P101

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

 

P102

Gyermekektől elzárva tartandó.

 

P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a

 

dohányzás.

 

 

P280

Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.

 

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a

 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

 

P370+P378

Tűz esetén: oltásra vízpermet használandó.

 

Kiegészítő veszélyességi információ: –

Összetevők:

Nátrium-perkarbonát, EK-szám: 239-707-6.

További információk:

Mosó-és tisztítószer rendelet szerinti összetevők:

30% és ennél több oxigénalapú fehérítőszerek.

2.3. Egyéb veszélyek

 

Káros környezeti hatások:

Ne engedjük az anyagot a környezetbe jutni.

 

A PBT-, vPvB-értékelés a 12. szakaszban olvasható.

Fizikai veszélyek:

A levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhet.

Oldalszám: 2/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.Változat: 1.Felülvizsgálat: –

3.SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1.Anyagok

Összetevő

 

REACH

CAS-

Index-

Tömeg

Osztályozás

EK-szám

regisztrációs-

megnevezése

szám

szám

%

(1272/2008/EK)

 

szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-perkarbonát

239-707-6

01-2119457268-30

15630-89-4

-

< 90

Ox Sol. 3 (H272)

 

 

 

 

 

 

Acute Tox. 4 (H302)

 

 

 

 

 

 

Eye Dam. 1 (H318)

Egyéb összetevők:

Összetevő

 

REACH

CAS-

 

Tömeg

Osztályozás

EK-szám

regisztrációs-

Index-szám

megnevezése

 

szám

szám

 

%

(1272/2008/EK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-karbonát

207-838-8

Nem áll

497-19-8

011-005-00-2

< 10

Eye Irrit. 2 (H319)

 

 

rendelkezésre adat

 

 

 

 

A H-mondatok teljes szövege a 16. szakaszban olvasható.

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1.Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Orvosi beavatkozás:

Azonnali orvosi beavatkozás szembejutás, nagy mennyiség lenyelése

 

esetén szükséges.

Belégzés:

A sérültet vigyük friss levegőre, kényelmes félig ülő helyzetbe kell fektetni.

 

Erőkifejtést nem végezhet, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani.

 

Biztosítsunk számára nyugalmat! Óvjuk a lehűléstől! Légzéskimaradás

 

esetén azonnali légzéstámogatás, adott esetben mesterséges légzés

 

alkalmazása szükséges! Ne lélegeztessük szájból-szájba! Tartós tünetek

 

esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés:

Ha a sérült eszméleténél van, öblítsük ki a száját. Eszméletlen betegnek

 

tilos szájon át bármit is adni! Spontán hányáskor a fejet döntsük előre. Az

 

eszméletlen sérültet feltétlenül helyezzük stabil oldalfekvésbe!

 

Légzéskimaradás esetén azonnali légzéstámogatás, adott esetben

 

mesterséges légzés alkalmazása szükséges! Hívjunk orvost!

Bőr:

Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat. Bő vízzel és szappannal azonnal

 

mossuk le a szennyezett testfelületet. A szennyezett ruhát ki kell tisztítani

 

használat előtt. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Szem:

A kontaktlencséket távolítsuk el, majd a szemhéjszélek széthúzása mellett

 

vízsugárral öblítsük ki a szemet és mossuk legalább 15 – 20 percig. Tartós

 

tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtók védelme:

Egyéni védőeszközöket kell viselni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belégzés:

A termékpora köhögést okozhat.

Oldalszám: 3/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.

Változat: 1.

Felülvizsgálat: –

 

 

Lenyelés:

Súlyos irritáció. Émelygés. Hasi fájdalom. Hányás. Hasmenés.

Bőr:

Irritációt okozhat.

 

Szem:

Könnyezés, vörösség, duzzanat. Súlyos esetben vakságot okozhat.

Késleltetett hatások:

-

 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

 

Megjegyzések az orvos részére:

Tüneti kezelés javasolt.

 

Munkahelyen tartandó speciális eszközök: Nem szükséges.

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1.Oltóanyag

Alkalmazható oltóanyag:

Víz, vízpermet.

Nem alkalmazható oltóanyag:

Nagynyomású irányított vízsugár, mely a tűz tovaterjedését okozhatja.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges kockázat:

A termék hő hatására meggyulladhat, és az égéshez szükséges oxigént

 

önmaga képes generálni.

 

A termék égése során különböző mérgező égéstermékek, szén-monoxid,

 

szén-dioxid képződik. Ezek belégzése nagyon veszélyes, különösen zárt

 

térben, vagy magas koncentrációban.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

 

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak:

Izolációs légzésvédő készülék (EN 14593-1), teljes védőruha (EN 14605).

Egyéb:

A tűz környezetében levő tartályokat vízpermettel hűteni kell. A tűz

 

maradékát és a szennyezett tűzoltóvizet veszélyes hulladékként kell

 

megsemmisíteni.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyekre vonatkozó intézkedések:

Zárt térben történő szivárgás esetén az ott tartózkodókat evakuálni kell és

 

jól ki kell szellőztetni a területet. A kárelhárítási munkálatokat végzőknek

 

egyéni védőeszközöket kell viselniük (l. 8. szakasz)!

 

Kerülni kell a kiömlött anyagon történő áthaladást, valamint az anyag

 

megérintését.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

 

Környezetvédelmi intézkedések:

Szüntessük meg az anyag ömlését, ha ez biztonságosan megtehető. A

 

kiömlött anyagot védőgáttal kerítsük el. A kiömlött anyag felszíni- és

 

talajvizekbe, csatornába nem kerülhet! Ártalmatlanítása veszélyes

 

hulladékként történjék. (lásd 13. szakasz)

 

 

 

Oldalszám: 4/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.

Változat: 1.

Felülvizsgálat: –

 

 

 

Ha nagy mennyiségű anyag került a szabadba azonnal értesíteni kell a helyi

 

hatóságot (katasztrófavédelem).

 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

 

Szennyezésmentesítési módszerek:

A kiömlött anyagot védőgáttal körül kell keríteni. Szikramentes eszközöket

 

kell használni. Vissza kell fojtani a kiömléseket, fizikai módszerekkel össze

 

kell gyűjteni (pl.: seperni) és zárt tartályokba kell helyezni ártalmatlanítás

 

céljából. Az anyag maradéktalan összegyűjtését követően ki kell szellőztetni

 

a légteret, és le kell mosni a szennyezett területet.

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

 

 

Egyéni védőeszközök:

Lásd a 8. szakaszban.

 

Hulladékkezelés:

Lásd a 13. szakaszban.

 

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ajánlások a biztonságos kezelésre:

Munka közben ételt-italt fogyasztani, dohányozni nem szabad!

 

Megfelelő szellőztetés mellett használjuk.

 

Kerüljük a bőrre, ruhára és szembe jutást. Kerüljük a porl/köd képződést és

 

annak belégzését.

Tűz- és robbanásvédelem:

Mindennemű gyújtóforrástól (nyílt láng, szikra, elektromos ív, stb) és

 

hőforrástól távol kell tartani. TILOS a dohányzás!

 

A tárolási hőmérséklet legfeljebb 40 °C lehet.

Higiéniai előírások

A termék kapcsolatba kerülő személyek a munkahelyi higiéniai előírásokat

 

be kell tartsák. A termék kezelését követően, munkaközi szünetekben,

 

étkezés előtt, munkavégzés után meleg vizes kéz- és arcmosás szükséges.

 

A munkahelyet, a felszerelést és a munkaruhát tisztán kell tartani.

 

A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, amelyet azt megelőzően

 

tisztogatásra használtak.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések/Tárolási

Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. A tárolóedényeket/áttöltő

körülmények

berendezéseket földelni kell a sztatikus elektromosság felhalmozódásának

 

elkerülése érdekében.

 

Szorosan lezárva tartandó. Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti

 

csomagolásában tároljuk. Szobahőmérsékleten kell tárolni.

 

A tárolóedényt az eredeti csomagolásnak megfelelően címkézzük. A

 

címkéket ne távolítsuk el a kiürült edényekről sem.

 

A tárolási hőmérséklet legfeljebb 22 °C lehet.

 

Rozsdamentes acél, műanyag (pl.: PVC, polietilén), vagy papírral és

 

polietilénnel bevont felszerelések használhatók.

Összeférhetetlen anyagok

Víz, savak, bázisok, nehézfém sók, redukálószerek, szerves anyagok,

 

tűzveszélyes anyagok, éghető anyagok.

Oldalszám: 5/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.

Változat: 1.

Felülvizsgálat: –

 

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

 

Különleges felhasználások

-

 

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1.Ellenőrzési paraméterek

A termék a következő olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek.

Veszélyes anyagok koncentrációjának munkahelyi levegőben megengedett határértékei

Nincs előírt határérték.

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei

Vizeletben:

Nincs előírt határérték.

Vérben:

Nincs előírt határérték.

DNEL – Munkavállalók (ipari/foglalkozásszerű felhasználók)

Kémia megnevezés

Rövid időtartamú,

Rövid időtartamú,

Hosszú időtartamú,

Hosszú időtartamú,

 

rendszeres hatások

helyi hatások

rendszeres hatások

helyi hatások

Nátrium-perkarbonát

-

12,8 mg/cm2

-

5 mg/m3

 

 

(bőrön keresztül)

 

(belélegezve)

Nátrium-karbonát

-

-

-

10 mg/m3

 

 

 

 

(belélegezve)

DNEL – Lakosság

Kémia megnevezés

Rövid időtartamú,

Rövid időtartamú,

Hosszú időtartamú,

Hosszú időtartamú,

 

rendszeres hatások

helyi hatások

rendszeres hatások

helyi hatások

 

 

 

 

 

Nátrium-perkarbonát

-

6,4 mg/cm2

-

-

 

 

(bőrön keresztül)

 

 

Nátrium-karbonát

-

10 mg/m3

-

-

 

 

(belélegezve)

 

 

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)

Kémiai

Víz

Üledék

Talaj

Levegő

STP

Orális

megnevezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-

0,035 mg/l

-

-

-

16,24 mg/l

-

perkarbonát

(fw)

 

 

 

 

 

 

0,035 mg/l

 

 

 

 

 

 

(szakaszos

 

 

 

 

 

 

kiengedés)

 

 

 

 

 

Oldalszám: 6/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.Változat: 1.Felülvizsgálat: –

8.2. Az expozíció ellenőrzése

 

Műszaki intézkedések

Biztosítsunk megfelelő szellőzést! Beszállásos munkavégzésnél (tartályban,

 

medencében) gondoskodni kell a belégzésre alkalmas levegőről és/vagy az

 

előírt légzőkészüléket kell viselni.

Egyéni védőeszközök

 

Szem-/ arcvédelem

Fröccsenés veszélye esetén MSZ EN 166 szabvány szerinti 5. jelzőszámú

 

oldalvédővel ellátott védőszemüveget vagy arcvédő pajzsot ajánlott viselni.

Bőrvédelem

 

Kézvédelem

Kerüljük a kézzel való érintkezést, MSZ EN 374 szabványnak megfelelő

 

védőkesztyűt ajánlott viselni.

 

– ismételt, vagy hosszas expozíció esetén: PVC, gumi, neoprén,

 

minimális vastagsága: 0,4 mm.

Egyéb

Hosszú ujjú védőruha, védőlábbeli viselése ajánlott.

Légutak védelme

A határértéket meghaladó légtér koncentrációk esetében az MSZ EN 140

 

szabvány szerinti félálarc és „A” típusú vagy köd képződés esetében „P2”

 

részecske szűrő (MSZ EN 143) viselése ajánlott.

A jelen védőeszközök csak ajánlások, ezek nem tudják figyelembe venni a konkrét felhasználási körülményeket. A megfelelő védőeszközt minden esetben a munkahelyi kockázatértékelés és kockázatbecslés alapján kell meghatározni. A kesztyű kiválasztásánál vegye fel a kapcsolatot a kesztyű gyártójával és minden körülmény figyelembe vételével határozzák meg a kesztyű anyagát és vastagságát.

Környezeti expozíció-ellenőrzések

 

A környezeti expozíció ellenőrzése:

Az anyag felszíni- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet!

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1.Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot (20 °C):

 

Szilárd granulátum

 

Szín:

 

Fehér

 

Szag:

 

Szagtalan

 

Tulajdonság

Érték

Megjegyzés

Vizsgálati módszer

pH (20 °C)

10,4 – 10,6

10 g/l-es oldat

 

Olvadáspont/fagyáspont

 

Nincs információ

 

Kezdeti forráspont és forrási tartomány

 

Nincs információ

 

Lobbanáspont

 

Nincs információ

 

Párolgási sebesség

 

Nincs információ

 

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok

Nincs információ

 

Oldalszám: 7/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.

Változat: 1.

Felülvizsgálat: –

 

 

 

Gőzsűrűség

 

Nincs információ

Sűrűség

 

Nincs információ

Relatív sűrűség

2,01 – 2,16

20 °C-on

Oldékonyság

 

 

Vízben

140 g/l

20 °C-on

Szerves oldószerekben

 

Nincs információ

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz

 

Nincs információ

Öngyulladási hőmérséklet

 

Nincs információ

Bomlási hőmérséklet

> 110 °C

 

Kinematikai viszkozitás

 

Nincs információ

Robbanásveszélyes tulajdonságok

 

Nem alkalmazható

Oxidáló tulajdonságok

 

Oxidáló szilárd anyag, 3. kategória

9.2. Egyéb információk

 

 

Ömlesztett sűrűség

850 – 1200 kg/m3

 

Öngyorsuló bomlási hőmérséklet (ÖBH,

> 55 °C

 

SADT, TDAA)

 

 

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1.Reakciókészség

Reakciókészség

A termék az alábbiakban felsorolt nem összeférhető anyagok (l. 10.5. pont)

 

kivételével, különös reakciókészséget nem mutat

10.2. Kémiai stabilitás

 

Stabilitás

A javasolt tárolási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

 

Veszélyes reakciók

A levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhet.

10.4. Kerülendő körülmények

 

Helyzetek, melyeket kerülni kell:

A lobbanáspont feletti hőmérséklet, láng, szikra, elektrosztatikus feltöltődés.

10.5. Nem összeférhető anyagok

 

Kerülendő anyagok:

Víz, savak, bázisok, nehézfém sók, redukálószerek, szerves anyagok,

 

tűzveszélyes anyagok, éghető anyagok.

Oldalszám: 8/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.

Változat: 1.

 

Felülvizsgálat: –

 

 

 

 

10.6. Veszélyes bomlástermékek

 

 

 

Veszélyes bomlástermékek:

Normál felhasználási körülmények között nincsenek.

 

 

Öngyorsuló bomlási hőmérséklet

(ÖBH): az

a legalacsonyabb

hőmérséklet, amelynél a szállítás során használt csomagolásban levő anyagnál az öngyorsuló bomlás bekövetkezhet. Az ÖBH meghatározására vonatkozó követelményeket és a zárt térben történő hevítés hatását a Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv II. része tartalmazza. [Az öngyorsuló bomlási hőmérséklet (ÖBH) a francia température de decomposition auto- accélérée (TDAA), ill. az angol self-accelerating decomposition temperature (SADT) magyar megfelelője.]

A termék égése során különböző mérgező égéstermékek, szén-monoxid, szén-dioxid, szénhidrogének, aldehidek, korom, benzoesav képződik.

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1.A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás, Korrózió/irritáció

 

Belégzés:

Nem osztályozott veszélyesként.

Lenyelés:

Akut toxicitás – 4. kategória, lenyelve – Acute Tox. 4, H302

 

Lenyelve ártalmas.

Bőr:

Nem osztályozott veszélyesként.

Szem:

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória – Eye Dam. 1, H318

 

Súlyos szemkárosodást okoz.

Korrózió/irritáció – összetevők

Összetevők

Információ

 

 

Nátrium-perkarbonát

Osztályozás: Eye Dam. 1, H318

 

Egyedi koncentrációs határok:

 

Eye Dam. 1, H318: C ≥ 25%

 

Eye Irrit. 2, H319: 7,5% ≤ C < 25%

Nátrium-karbonát

Osztályozás: Eye Irrit. 2, H319

 

 

Akut toxikológiai hatások – összetevők

Összetevők megnevezése

LD50, szájon át

LD50, bőrön át

LC50, belélegezve

Nátrium-perkarbonát

1034 mg/kg

> 2000 mg/kg

-

 

(Patkány, hím és

(nyúl)

 

 

nőstény)

 

 

Szenzibilizáció:

 

Bőr szenzibilizáció

Nem osztályozott veszélyesként.

 

Buehler Teszt – Tengerimalac

 

Nem okoz bőr szenzibilizációt.

 

 

 

Oldalszám: 9/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.

Változat: 1.

Felülvizsgálat: –

 

 

 

Légzőszervi szenzibilizáció

Nem osztályozott veszélyesként.

 

Rákkeltő hatás:

Nem tartalmaz karcinogénnek osztályozott összetevőt.

 

Csírasejt mutagenitás:

Nem tartalmaz mutagénnek osztályozott összetevőt.

 

Reprodukciót károsító tulajdonság:

Nem tartalmaz ismert vagy vélt reprodukciót károsító összetevőt.

Ismételt dózisú toxicitás:

 

 

Szubkrónikus toxicitás

Nem ismertek.

 

Célszervi toxicitás (STOT):

 

 

Egyszeri expozíció

Nem osztályozott veszélyesként.

 

Ismétlődő expozíció

Nem osztályozott veszélyesként.

 

 

Vizsgálati adatok (analógia a nátrium-perkarbonátra vonatkoztatva):

 

90 napos – Patkány

 

 

NOAEL: 100 ppm

 

 

Vizsgálati anyag: Hidrogén-peroxid

 

 

Célszervek: Gyomor-bél rendszer

 

 

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 408, ivóvíz

 

Aspirációs veszély:

Nem osztályozott veszélyesként.

 

Egyéb káros hatások:

Nem ismertek.

 

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1.Toxicitás

Nem osztályozott veszélyesként.

Akut toxicitás – összetevők

Összetevők

Toxicitás algákra

Toxicitás vízi

Toxicitás halakra

Toxicitás mikro-

 

 

gerinctelenekre

 

organizmusokra

 

 

 

 

 

Nátrium-

ErC50 (72 h) 2,62 mg/l

EC50 (48 h) 4,9 mg/l

LC50 (96 h): 70,7 mg/l

-

perkarbonát

(Skeletonema costatum)

(Daphnia magna)

(Pimephales promelas)

 

 

 

 

 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

 

Általános információk:

Nincs információ.

 

 

 

Oldalszám: 10/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.

Változat: 1.

Felülvizsgálat: –

 

 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség

 

 

Információk a termékről

Nincs információ.

 

log Pow

Nincsenek adatok.

 

12.4. A talajban való mobilitás

 

 

Talaj

A termék vízzel érintkezve hamar ionokra bomlik, ezért magas mobilitás

 

várható.

 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

 

PBT- és a vPvB-értékelés

Ez az anyag nem minősül perzisztensnek, bioakkumulatívnak és toxikusnak

 

(PBT). Ez az anyag nem minősül nagyon perzisztensnek és nagyon

 

bioakkumulatívnak (vPvB).

 

12.6. Egyéb káros hatások

Nincsenek.

 

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1.Hulladékkezelési módszerek

A terméket nem szabad a környezetbe engedni. Nem szabad csatornába engedni.

A termék hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozhatnak.

Keverék:

Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, ezért a felhasználó felelőssége ezek meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Ártalmatlanítása újrahasznosítással vagy égetéssel történhet.

Szennyezett csomagolóanyag:

Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, ezért a felhasználó felelőssége ezek meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Ártalmatlanítása újrahasznosítással történhet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

UN3378

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Belföldi szállítás

NÁTRIUM-KARBONÁT-PEROXIHIDRÁT

Nemzetközi szállítás

SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE

Oldalszám: 11/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.

Változat: 1.

Felülvizsgálat: –

 

 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

 

Osztályozási kód

O2

 

Bárca

5.1

 

14.4. Csomagolási csoport

III

 

14.5. Környezeti veszélyek

 

 

ADR/RID

Nincsenek

 

IMDG

Nincsenek

 

ADN

Nincsenek

 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

 

ADR/RID

Korlátozott mennyiség: 5 kg

 

 

Engedményes mennyiség: E1

 

 

Szállítási kategória: 3

 

 

Alagútkorlátozási kód: (E)

 

 

Veszélyt jelölő számok: 50

 

 

Különleges előírás(ok): VC1 VC2 AP6 AP7 CV24

 

IMDG

EmS-kód: F-A, S-Q

 

 

Elhelyezési kategória: Category A SW1 SW23 H1

 

 

Elkülönítés: SG59

 

 

Elkülönítési csoport: 16 Peroxides

 

ICAO

Korlátozott mennyiség: 10 kg( Y546)

 

 

Utasszállító gépen szállítható: 25 kg (559)

 

 

Teherszállító gépen szállítható: 100 kg (563)

 

14.7.A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem vonatkozik.

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1.Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól

Oldalszám: 12/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.Változat: 1.Felülvizsgálat: –

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

34/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv (,,MARPOL 1973/1978.'') mellékleteinek kihirdetéséről

26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi árufuvarozás szabályairól

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről Címkézési elemek:

Lásd a 2.2. alpontot.

15.2.Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelésről nincs információ.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 2. és 3. szakaszban szereplő H-mondatok teljes szövege:

H272

Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H302

Lenyelve ártalmas.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

A 2. és a 3. szakaszban szereplő rövidítések szövege:

Acute Tox.

Akut toxicitás

Eye Dam.

Súlyos szemkárosodás

Eye Irrit.

Szemirritáció

Ox Sol.

Oxidáló szilárd anyagok

A 8., 11. és a 12. szakaszban használt rövidítések értelmezése:

DNEL:

származtatott hatásmentes szint

bw:

testtömeg

fw:

friss víz

mw:

tengervíz

dw:

szárazanyag tartalom

LD50:

a kísérleti állatok 50%-ának pusztulását okozó mennyiség

LC50:

a kísérleti állatok 50%-ának pusztulását okozó koncentráció levegőben vagy vízben

 

 

 

Oldalszám: 13/14

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Perkarbonát

Kiadás kelte: 2018. 04. 03.

Változat: 1.

Felülvizsgálat: –

 

 

EC50:

közepes effektív koncentráció, amely toxikológiai vagy ökotoxikológiai teszteléskor a

 

mérési végpont 50%-os csökkenését okozza a kezeletlen kontrollhoz képest. (Ha a

 

végpont a letalitás, akkor az EC50 érték a tesztorganizmusok felét elpusztító

 

koncentráció (LC50))

 

IC50:

az a koncentráció, amely 50%-ban gátol egy adott paramétert, például a növekedést

NOEL(C):

nem észlelt hatás szint (koncentráció)

 

LOEL(C):

legalacsonyabb észlelt hatás szint (koncentráció)

 

d:

nap

 

h:

óra

 

min:

perc.

 

Használt információértékelési módszerek:

Az osztályozáshoz az 1272/2008/EK rendelet 9. cikkében említett információértékelési módszerek közül az (1), (5) bekezdésben említettek kerültek alkalmazásra.

Jelen biztonsági adatlap megfelel az (EU) 2015/830 rendelet Mellékletének.

Ez az adatlap kiegészíti, de nem helyettesíti a felhasználási műszaki feljegyzéseket. A tartalmazott felvilágosítások az adott termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak a jelzett időpontban. Az adatok jóhiszeműen vannak megadva. A felhasználók figyelmét egyébként felhívjuk azokra az esetleges veszélyekre, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból adódhatnak. Ez az adatlap semmiképp sem menti fel a felhasználót a tevékenységével kapcsolatos valamennyi előírás betartása alól. A felhasználó minden felelősséget visel a termék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket illetően. A megjelölt óvintézkedések együttese csak azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót megfelelni az őt terhelő kötelezettségeknek. A felsorolás nem tekinthető kizárólagosnak. A címzett köteles meggyőződni arról, hogy az idézett jogszabályokon kívül más nem vonatkozik rá.

A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE

Oldalszám: 14/14