BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

 

Terméknév:

Mosó szóda

Anyag/Keverék:

Anyag

EK-szám:

207-838-8

REACH regisztrációs név:

Sodium carbonate

REACH regisztrációs szám:

01-2119485498-19

Magyar név:

Nátrium-karbonát

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználás (ok):

Mosószóda ruhák tisztításához, vízlágyításhoz.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó:

Oros-Házi-Szappan Kft.

cím:

Székhely: 5553 Kondoros Dobó u. 24.

telefon:

Telephely: 5900 Orosháza Luther u. 9.

+36 70 36 777 63

e-mail:

info@oroshaziszappan.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

 

Tel.: (1) 476-6464

24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008/EK rendelet szerint:

A termék veszélyes az 1272/2008/EK rendelet és módosításai értelmében.

Osztályozás:

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció – 2. kategória – Eye Irrit. 2, H319

A H-mondatok teljes szövege a 2.2. és a 16. szakaszban olvasható.

Oldalszám: 1/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

2.2.Címkézési elemek 1272/2008/EK rendelet szerint: Piktogram:

Figyelmeztetés:

 

Figyelem

Figyelmeztető mondatok:

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102

Gyermekektől elzárva tartandó.

P280

Védőkesztyű használata kötelező.

P337+P313

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Összetevők:

Nátrium-karbonát, EK-szám: 207-838-8.

2.3. Egyéb veszélyek

Nem ismertek.

A termék nem tartalmaz PBT-nek, vagy vPvB-nek minősülő összetevőt.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

Összetevő

 

REACH

 

 

 

Osztályozás

EK-szám

regisztrációs-

CAS-szám

Index-szám

Tömeg %

megnevezése

(1272/2008/EK)

 

szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-karbonát

207-838-8

01-2119485498-19

497-19-8

011-005-00-2

100

Eye Irrit. 2 (H319)

 

 

 

 

 

 

 

A H-mondatok teljes szövege a 16. szakaszban olvasható.

Oldalszám: 2/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Orvosi beavatkozás:

Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a biztonsági

 

adatlapot.

Belégzés:

A sérültet vigyük friss levegőre. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés:

Ha a sérült eszméleténél van, öblítsük ki a száját, itassunk a sérülttel sok

 

vizet. Eszméletlen betegnek tilos szájon át bármit is adni! Tartós tünetek

 

esetén forduljunk orvoshoz.

Bőr:

Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Szem:

A kontaktlencséket távolítsuk el, majd a szemhéjszélek széthúzása mellett

 

vízsugárral öblítsük ki a szemet és mossuk néhány percig. Tartós tünetek

 

esetén forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belégzés:

A termék pora köhögést okozhat.

Lenyelés:

Nagyobb mennyiség lenyelése diszkomfort érzést okozhat.

Bőr:

Hosszas érintkezés kiszáríthatja a bőrt.

Szem:

Csípő, viszkető érzés, szemvörösség, irritáció.

Késleltetett hatások:

Nem várhatók.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos részére:

Tüneti kezelés javasolt.

Munkahelyen tartandó speciális eszközök: Nem szükséges.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

 

Alkalmazható oltóanyag:

A termék maga nem ég. A helyi feltételeknek és a környezetében található

 

anyagoknak megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Nem alkalmazható oltóanyag:

Nagynyomású irányított vízsugár, mely a tűz tovaterjedését okozhatja.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges kockázat:

A termék hőbomlása, tökéletlen égése során különböző mérgező

 

égéstermékek képződnek. Ezek belégzése nagyon veszélyes, különösen

 

zárt térben, vagy magas koncentrációban.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

 

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak:

Izolációs légzésvédő készülék (EN 14593-1), teljes tűzálló védőruha (EN

 

14605).

Egyéb:

A tűz maradékát és a szennyezett tűzoltóvizet veszélyes hulladékként kell

Oldalszám: 3/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.

Változat: 2.

Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

 

 

 

 

megsemmisíteni.

 

 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

 

Személyekre vonatkozó intézkedések:

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Egyéni védőeszközöket kell viselni.

 

Kerülni kell a szembe jutást.

 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

 

 

Környezetvédelmi intézkedések:

Ha nagy mennyiségű anyag került a szabadba azonnal értesíteni kell a helyi

 

hatóságot (katasztrófavédelem).

 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

 

Szennyezésmentesítési módszerek:

A kiömlött fizikai módszerekkel össze kell gyűjteni. Az anyag maradéktalan

 

összegyűjtését követően le kell mosni a szennyezett területet.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

 

 

Egyéni védőeszközök:

Lásd a 8. szakaszban.

 

Hulladékkezelés

Lásd a 13. szakaszban.

 

 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

 

Ajánlások a biztonságos kezelésre:

Megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni.

Műszaki óvintézkedések:

Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

 

Higiéniai előírások:

Munka közben ételt-italt fogyasztani, dohányozni nem szabad! Kerüljük a

 

bőrre, ruhára és szembe jutást. A termék kapcsolatba kerülő személyek a

 

munkahelyi és az általános higiéniai előírásokat be kell tartsák. A termék

 

kezelését követően, munkaközi szünetekben, étkezés előtt, munkavégzés

 

után meleg vizes kéz- és arcmosás szükséges. A munkahelyet, a

 

felszerelést és a munkaruhát tisztán kell tartani.

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

 

Műszaki intézkedések/Tárolási

Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti csomagolásában tároljuk.

körülmények

A tárolóedényt az eredeti csomagolásnak megfelelően címkézzük.

Összeférhetetlen anyagok

Alumínium por.

 

Ajánlott csomagoló anyagok:

Eredeti csomagolásnak megfelelő.

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

 

Különleges felhasználások

-

 

Oldalszám: 4/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

A termék a következő olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek.

Veszélyes anyagok koncentrációjának munkahelyi levegőben megengedett határértékei

Nincs előírt határérték.

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei

Vizeletben:

Nincs előírt határérték.

Vérben:

Nincs előírt határérték.

DNEL – Munkavállalók (ipari/foglalkozásszerű felhasználók)

Kémiai megnevezés

Rövid időtartamú,

Rövid időtartamú, helyi

Hosszú időtartamú,

Hosszú időtartamú,

 

rendszeres hatások

hatások

rendszeres hatások

helyi hatások

 

 

 

 

 

Nátrium-karbonát

-

-

-

10 mg/m3

 

 

 

 

(belélegezve)

DNEL – Fogyasztók

Kémiai megnevezés

Rövid időtartamú,

Rövid időtartamú, helyi

Hosszú időtartamú,

Hosszú időtartamú,

 

rendszeres hatások

hatások

rendszeres hatások

helyi hatások

 

 

 

 

 

Nátrium-karbonát

-

10 mg/m3

-

-

 

 

(belélegezve)

 

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése

 

Műszaki intézkedések

Biztosítsunk megfelelő szellőzést! Beszállásos munkavégzésnél (tartályban,

 

medencében) gondoskodni kell a belégzésre alkalmas levegőről és/vagy az

 

előírt légzőkészüléket kell viselni.

Egyéni védőeszközök

 

Szem-/ arcvédelem

Nem szükséges. Kerüljük a szembe jutást.

Bőrvédelem

 

Kézvédelem

Bármilyen vízálló védőkesztyű megfelelő (pl.: PVC). Kerüljük a bőrrel

 

történő érintkezést.

Egyéb

Nem szükséges.

Légutak védelme

Nem szükséges.

Oldalszám: 5/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.

Változat: 2.

Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

 

 

 

 

Környezeti expozíció-ellenőrzések

 

 

 

A környezeti expozíció ellenőrzése:

A normál felhasználás kivételével az anyag

felszíni- és talajvízbe,

 

 

csatornába nem kerülhet!

 

 

 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

 

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

 

Fizikai állapot (20 °C):

 

Szilárd por

 

Szín:

 

 

Fehér

 

Szag:

 

 

Szagtalan

 

Tulajdonság

Érték

Megjegyzés

Vizsgálati módszer

pH (20 °C)

11,2

4 g/l-es oldat, 25 °C-on

 

 

 

11,3

10 g/l-es oldat, 25 °C-on

 

Kezdeti forráspont és forrási tartomány

 

Nincs adat

 

Olvadáspont

851 °C

 

 

Lobbanáspont

 

Nem alkalmazható

 

Párolgási sebesség

 

Nem alkalmazható

 

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

Nem tűzveszélyes

 

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok

Nem alkalmazható

 

Gőznyomás

 

Nem alkalmazható

 

Gőzsűrűség

 

Nem alkalmazható

 

Relatív sűrűség

2,53

20 °C-on

 

Sűrűség

500 – 600 kg/m3

 

 

Oldékonyság

 

 

 

Vízben

71 g/l

0 °C-on

 

 

 

212,5 g/l

20 °C-on

 

Szerves oldószerekben

 

Nincs információ

 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz

 

Nem alkalmazható

 

Öngyulladási hőmérséklet

 

Nem alkalmazható

 

Bomlási hőmérséklet

> 400 °C

 

 

Kinematikai viszkozitás

 

Nincs információ

 

Robbanásveszélyes tulajdonságok

 

Nem robbanásveszélyes

 

Oxidáló tulajdonságok

 

Nem oxidáló

 

9.2. Egyéb információk

Nincsenek.

Oldalszám: 6/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

 

Reakciókészség

A termék az alábbiakban felsorolt nem összeférhető anyagok (l. 10.5. pont)

 

kivételével, különös reakciókészséget nem mutat

10.2. Kémiai stabilitás

 

Stabilitás

Normál felhasználási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

 

Veszélyes reakciók

Normál felhasználási körülmények között nincsenek.

10.4. Kerülendő körülmények

 

Helyzetek, melyeket kerülni kell:

Nem ismertek.

10.5. Nem összeférhető anyagok

 

Kerülendő anyagok:

Alumínium por.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

 

Veszélyes bomlástermékek:

Normál felhasználási körülmények között nincsenek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás, Korrózió/irritáció

 

Belégzés:

Nem osztályozott veszélyesként.

Lenyelés:

Nem osztályozott veszélyesként.

Bőr:

Nem osztályozott veszélyesként.

Szem:

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció – 2. kategória – Eye Irrit. 2, H319

 

Súlyos szemirritációt okoz.

Korrózió/irritáció – összetevők

Összetevők

Információ

 

 

Nátrium-karbonát

Eye Irrit. 2, H319

 

Szemizgató hatású.

 

Nincs a bőrre izgató hatásúként osztályozva.

 

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 404

Oldalszám: 7/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

Akut toxikológiai hatások – összetevők

Összetevők megnevezése

LD50, szájon át

LD50, bőrön át

LC50, belélegezve

 

 

 

 

Nátrium-karbonát

2800 mg/kg

> 2000 mg/kg

-

 

(Patkány, hím és

(nyúl)

 

 

nőstény)

 

 

Szenzibilizáció:

 

Bőr szenzibilizáció:

Nem osztályozott veszélyesként.

Légzőszervi szenzibilizáció:

Nem osztályozott veszélyesként.

Rákkeltő hatás:

Nem tartalmaz rákkeltőnek osztályozott összetevőt.

Csírasejt-mutagenitás:

Nem tartalmaz mutagénnek osztályozott összetevőt.

Reprodukciós toxicitás:

Nem tartalmaz reprodukciót károsítónak osztályozott összetevőt.

Ismételt dózisú toxicitás:

 

Szubkrónikus toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Célszervi toxicitás (STOT):

 

Egyszeri expozíció:

Nem osztályozott veszélyesként.

Ismétlődő expozíció:

Nem osztályozott veszélyesként.

Aspirációs veszély:

Nem osztályozott veszélyesként.

Egyéb információ

 

 

Nincsenek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Nem osztályozott veszélyesként.

Oldalszám: 8/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

Akut toxicitás – összetevők

Összetevők

Toxicitás algákra

Toxicitás vízi

Toxicitás halakra

Toxicitás mikro-

 

 

gerinctelenekre

 

organizmusokra

 

 

 

 

 

Nátrium-karbonát

-

EC50 (48 h) 200 – 227

LC50 (96 h) 300 mg/l

-

 

 

mg/l

(Lepomis macrochirus,

 

 

 

(Ceriodaphnia dubia,

statikus)

 

 

 

statikus)

 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

 

Általános információk:

Nem alkalmazható.

12.3. Bioakkumulációs képesség

 

Információk a termékről:

Nincs adat. A termék fizikai-kémiai tulajdonságai alapján bioakkumuláció

 

nem várható.

log Pow

Nem alkalmazható.

12.4. A talajban való mobilitás

 

Talaj:

Nincs adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT- és a vPvB-értékelés

Az anyagot nem kell PBT vagy vPvB-nek tekinteni.

12.6. Egyéb káros hatások

Nincsenek.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A normál felhasználástól eltérően a terméket nem szabad a környezetbe engedni, nem szabad csatornába engedni.

Termék:

Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, ezért a felhasználó felelőssége ezek meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Ártalmatlanítása újrahasznosítással vagy égetéssel történhet.

Szennyezett csomagolóanyag:

Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, a felhasználó felelőssége ezek meghatározása, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Ártalmatlanítása újrahasznosítással vagy égetéssel történhet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

Nem vonatkozik.

Oldalszám: 9/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.

Változat: 2.

Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

 

 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

 

Belföldi/Nemzetközi szállítás

-

 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

 

Osztályozási kód

-

 

Bárca

-

 

14.4. Csomagolási csoport

-

 

14.5. Környezeti veszélyek

 

 

ADR/RID

Nincs.

 

IMDG

Nincs.

 

ADN

Nincs.

 

14.6.A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem vonatkozik.

14.7.A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem vonatkozik.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1.Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről Címkézési elemek:

Oldalszám: 10/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.

Változat: 2.

Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

 

 

 

Lásd a 2.2. alpontot.

 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

 

 

A kémiai biztonsági értékelésről nincs információ.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 2. és 3. szakaszban szereplő H-mondatok teljes szövege:

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

A 2. és a 3. szakaszban szereplő rövidítések szövege:

Eye Irrit.

Szemirritáció

A 8., 11. és a 12. szakaszban használt rövidítések értelmezése:

DNEL:

származtatott hatásmentes szint

bw:

testtömeg

fw:

friss víz

mw:

tengervíz

dw:

szárazanyag tartalom

LD50:

a kísérleti állatok 50%-ának pusztulását okozó mennyiség

LC50:

a kísérleti állatok 50%-ának pusztulását okozó koncentráció levegőben vagy vízben

EC50:

közepes effektív koncentráció, amely toxikológiai vagy ökotoxikológiai teszteléskor a

 

mérési végpont 50%-os csökkenését okozza a kezeletlen kontrollhoz képest. (Ha a

 

végpont a letalitás, akkor az EC50 érték a tesztorganizmusok felét elpusztító

 

koncentráció (LC50))

IC50:

az a koncentráció, amely 50%-ban gátol egy adott paramétert, például a növekedést

NOEL(C):

nem észlelt hatás szint (koncentráció)

LOEL(C):

legalacsonyabb észlelt hatás szint (koncentráció)

d:

nap

h:

óra

min:

perc.

Használt információértékelési módszerek:

Az osztályozáshoz az 1272/2008/EK rendelet 9. cikkében említett információértékelési módszerek közül az (1), (5) bekezdésben említettek kerültek alkalmazásra.

Módosított pontok:

Összes (oka: az előző verzió nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek).

Jelen biztonsági adatlap megfelel az (EU) 2015/830 rendelet Mellékletének.

Oldalszám: 11/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Mosó szóda

Kiadás kelte: 2013. 09. 16.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 04. 03.

Ez az adatlap kiegészíti, de nem helyettesíti a felhasználási műszaki feljegyzéseket. A tartalmazott felvilágosítások az adott termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak a jelzett időpontban. Az adatok jóhiszeműen vannak megadva. A felhasználók figyelmét egyébként felhívjuk azokra az esetleges veszélyekre, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból adódhatnak. Ez az adatlap semmiképp sem menti fel a felhasználót a tevékenységével kapcsolatos valamennyi előírás betartása alól. A felhasználó minden felelősséget visel a termék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket illetően. A megjelölt óvintézkedések együttese csak azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót megfelelni az őt terhelő kötelezettségeknek. A felsorolás nem tekinthető kizárólagosnak. A címzett köteles meggyőződni arról, hogy az idézett jogszabályokon kívül más nem vonatkozik rá.

A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE

Oldalszám: 12/12