BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1.Termékazonosító

Terméknév:

Aktívdara White

Anyag/Keverék:

Keverék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználás (ok):

Mosódara fehér ruhákhoz.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Készítő/forgalmazó

Oros-Házi-Szappan Kft.

cím:

Székhely: 5553 Kondoros Dobó u. 24.

telefon:

Telephely: 5900 Orosháza Luther u. 9.

+36 70 36 777 63

e-mail:

info@oroshaziszappan.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

 

Tel.: (1) 476-6464

24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008/EK rendelet szerint:

A termék veszélyes az 1272/2008/EK rendelet és módosításai értelmében.

Osztályozás:

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció – 2. kategória – Eye Irrit. 2, H319

A H-mondatok teljes szövege a 2.2. és a 16. szakaszban olvasható.

Oldalszám: 1/13

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

2.2.Címkézési elemek 1272/2008/EK rendelet szerint: Piktogram:

Figyelmeztetés:

 

Figyelem

Figyelmeztető mondatok:

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102

Gyermekektől elzárva tartandó.

P280

Védőkesztyű használata kötelező.

P337+P313

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

További információk:

Mosó-és tisztítószer rendelet szerinti összetevők: 30% és ennél több szappan,

5% vagy ennél több, de 15%-nál kevesebb oxigénalapú fehérítőszerek.

2.3. Egyéb veszélyek

Nem ismertek.

Atermék nem tartalmaz PBT-nek, vagy vPvB-nek minősülő összetevőt.

3.SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Szappanból (elszappanosított állati-zsiradékokból), nátrium-perkarbonátból és nátrium-karbonátból álló termék. Maradék lúgtartalom: < 0,5%.

Összetevő

 

REACH

 

 

 

Osztályozás

EK-szám

regisztrációs-

CAS-szám

Index-szám

Tömeg %

megnevezése

(1272/2008/EK)

 

szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-

239-707-6

01-2119457268-30

15630-89-4

-

< 20

Ox Sol. 3 (H272)

perkarbonát

 

 

 

 

 

Acute Tox. 4 (H302)

 

 

 

 

 

 

Eye Dam. 1 (H318)

Oldalszám: 2/13

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

Összetevő

 

REACH

 

 

 

Osztályozás

EK-szám

regisztrációs-

CAS-szám

Index-szám

Tömeg %

megnevezése

(1272/2008/EK)

 

szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-karbonát

207-838-8

01-2119485498-19

497-19-8

011-005-00-2

< 20

Eye Irrit. 2 (H319)

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-hidroxid

215-185-5

01-2119457892-27

1310-73-2

011-002-00-6

< 0,5

Met. Corr. 1 (H290)

 

 

 

 

 

 

Skin Corr. 1A (H314)

A H-mondatok teljes szövege a 16. szakaszban olvasható.

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1.Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Orvosi beavatkozás:

Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a biztonsági

 

adatlapot.

Belégzés:

A sérültet vigyük friss levegőre. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés:

Ha a sérült eszméleténél van, öblítsük ki a száját, itassunk a sérülttel sok

 

vizet. Eszméletlen betegnek tilos szájon át bármit is adni! Tartós tünetek

 

esetén forduljunk orvoshoz.

Bőr:

Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Szem:

A kontaktlencséket távolítsuk el, majd a szemhéjszélek széthúzása mellett

 

vízsugárral öblítsük ki a szemet és mossuk néhány percig. Tartós tünetek

 

esetén forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belégzés:

A termék pora köhögést okozhat.

Lenyelés:

Nagyobb mennyiség lenyelése diszkomfort érzést okozhat.

Bőr:

Hosszas érintkezés kiszáríthatja a bőrt.

Szem:

Csípő, viszkető érzés, szemvörösség, irritáció.

Késleltetett hatások:

Nem várhatók.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos részére:

Tüneti kezelés javasolt.

Munkahelyen tartandó speciális eszközök: Nem szükséges.

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1.Oltóanyag

Alkalmazható oltóanyag:

A termék maga nem ég. A helyi feltételeknek és a környezetében található

 

anyagoknak megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Nem alkalmazható oltóanyag:

Nagynyomású irányított vízsugár, mely a tűz tovaterjedését okozhatja.

Oldalszám: 3/13

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.

Változat: 2.

Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

 

 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

 

Különleges kockázat:

A termék hőbomlása, tökéletlen égése során különböző mérgező

 

égéstermékek képződnek. Ezek belégzése nagyon veszélyes, különösen

 

zárt térben, vagy magas koncentrációban.

 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

 

 

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak:

Izolációs légzésvédő készülék (EN 14593-1), teljes tűzálló védőruha (EN

 

14605).

 

Egyéb:

A tűz maradékát és a szennyezett tűzoltóvizet veszélyes hulladékként kell

 

megsemmisíteni.

 

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyekre vonatkozó intézkedések:

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Egyéni védőeszközöket kell viselni.

 

Kerülni kell a szembe jutást.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

 

Környezetvédelmi intézkedések:

Ha nagy mennyiségű anyag került a szabadba azonnal értesíteni kell a helyi

 

hatóságot (katasztrófavédelem).

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítési módszerek:

A kiömlött fizikai módszerekkel össze kell gyűjteni. Az anyag maradéktalan

 

összegyűjtését követően le kell mosni a szennyezett területet.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

 

Egyéni védőeszközök:

Lásd a 8. szakaszban.

Hulladékkezelés

Lásd a 13. szakaszban.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ajánlások a biztonságos kezelésre:

Megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni.

Műszaki óvintézkedések:

Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Higiéniai előírások:

Munka közben ételt-italt fogyasztani, dohányozni nem szabad! Kerüljük a

 

bőrre, ruhára és szembe jutást. A termék kapcsolatba kerülő személyek a

 

munkahelyi és az általános higiéniai előírásokat be kell tartsák. A termék

 

kezelését követően, munkaközi szünetekben, étkezés előtt, munkavégzés

 

után meleg vizes kéz- és arcmosás szükséges. A munkahelyet, a

 

felszerelést és a munkaruhát tisztán kell tartani.

Oldalszám: 4/13

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.

Változat: 2.

Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

 

Műszaki intézkedések/Tárolási

Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti csomagolásában tároljuk.

körülmények

A tárolóedényt az eredeti csomagolásnak megfelelően címkézzük.

Összeférhetetlen anyagok

Nem ismertek.

 

Ajánlott csomagoló anyagok:

Eredeti csomagolásnak megfelelő.

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

 

Különleges felhasználások

-

 

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1.Ellenőrzési paraméterek

A keverék a következő olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek.

Veszélyes anyagok koncentrációjának munkahelyi levegőben megengedett határértékei

Összetevő

CAS szám

ÁK

CK

MK

Megjegyzés

mg/m3

mg/m3

mg/m3

 

 

 

 

 

 

NÁTRIUM-HIDROXID

1310-73-2

2

2

-

m

 

 

 

 

 

 

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei

Vizeletben:

Nincs előírt határérték.

Vérben:

Nincs előírt határérték.

DNEL – Munkavállalók (ipari/foglalkozásszerű felhasználók)

Kémiai megnevezés

Rövid időtartamú,

Rövid időtartamú, helyi

Hosszú időtartamú,

Hosszú időtartamú,

 

rendszeres hatások

hatások

rendszeres hatások

helyi hatások

 

 

 

 

 

Nátrium-hidroxid

-

-

1 mg/m3

-

 

 

 

(belélegezve)

 

Nátrium-karbonát

-

-

-

10 mg/m3

 

 

 

 

(belélegezve)

Nátrium-perkarbonát

-

12,8 mg/cm2

-

5 mg/m3

 

 

(bőrön keresztül)

 

(belélegezve)

DNEL – Fogyasztók

Kémiai megnevezés

Rövid időtartamú,

Rövid időtartamú, helyi

Hosszú időtartamú,

Hosszú időtartamú,

 

rendszeres hatások

hatások

rendszeres hatások

helyi hatások

 

 

 

 

 

Nátrium-hidroxid

-

-

1 mg/m3

-

 

 

 

(belélegezve)

 

 

 

 

 

 

Oldalszám: 5/13

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

Kémiai megnevezés

Rövid időtartamú,

Rövid időtartamú, helyi

Hosszú időtartamú,

Hosszú időtartamú,

 

rendszeres hatások

hatások

rendszeres hatások

helyi hatások

 

 

 

 

 

Nátrium-karbonát

-

10 mg/m3

-

-

 

 

(belélegezve)

 

 

Nátrium-perkarbonát

-

6,4 mg/cm2

-

-

 

 

(bőrön keresztül)

 

 

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)

Kémiai megnevezés

Víz

Üledék

Talaj

Levegő

STP

Orális

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-perkarbonát

0,035 mg/l

-

-

-

16,24 mg/l

-

 

(fw)

 

 

 

 

 

 

0,035 mg/l

 

 

 

 

 

 

(szakaszos

 

 

 

 

 

 

kiengedés)

 

 

 

 

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése

 

Műszaki intézkedések

Biztosítsunk megfelelő szellőzést! Beszállásos munkavégzésnél (tartályban,

 

medencében) gondoskodni kell a belégzésre alkalmas levegőről és/vagy az

 

előírt légzőkészüléket kell viselni.

Egyéni védőeszközök

 

Szem-/ arcvédelem

Nem szükséges. Kerüljük a szembe jutást.

Bőrvédelem

 

Kézvédelem

Bármilyen vízálló védőkesztyű megfelelő (pl.: PVC). Kerüljük a bőrrel

 

történő érintkezést.

Egyéb

Nem szükséges.

Légutak védelme

Nem szükséges.

Környezeti expozíció-ellenőrzések

 

A környezeti expozíció ellenőrzése:

A normál felhasználás kivételével az anyag felszíni- és talajvízbe,

 

csatornába nem kerülhet!

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1.Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot (20 °C):

 

Szilárd (dara és por)

 

Szín:

 

Vajszínű

 

Szag:

 

Kellemes, jellegzetes szappan

 

Tulajdonság

Érték

Megjegyzés

Vizsgálati módszer

pH (20 °C)

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalszám: 6/13

 

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.

Változat: 2.

Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

 

 

 

Kezdeti forráspont és forrási tartomány

 

Nincs adat

Lobbanáspont

 

Nem alkalmazható

Párolgási sebesség

 

Nem alkalmazható

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

Nem tűzveszélyes

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok

Nem alkalmazható

Gőznyomás

 

Nem alkalmazható

Gőzsűrűség

 

Nem alkalmazható

Relatív sűrűség

 

Nincs információ

Sűrűség

2530 kg/m3

 

Oldékonyság

 

 

Vízben

220 g/l

 

Szerves oldószerekben

 

Nincs információ

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz

 

Nem alkalmazható

Öngyulladási hőmérséklet

 

Nem alkalmazható

Bomlási hőmérséklet

50 °C

 

Kinematikai viszkozitás

 

Nincs információ

Robbanásveszélyes tulajdonságok

 

Nem robbanásveszélyes

Oxidáló tulajdonságok

 

Nem oxidáló

9.2. Egyéb információk

Nincsenek.

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1.Reakciókészség

Reakciókészség

A termék az alábbiakban felsorolt nem összeférhető anyagok (l. 10.5. pont)

 

kivételével, különös reakciókészséget nem mutat

10.2. Kémiai stabilitás

 

Stabilitás

Normál felhasználási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

 

Veszélyes reakciók

Normál felhasználási körülmények között nincsenek.

10.4. Kerülendő körülmények

 

Helyzetek, melyeket kerülni kell:

Nem ismertek.

Oldalszám: 7/13

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.

Változat: 2.

Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

 

 

 

10.5. Nem összeférhető anyagok

 

 

Kerülendő anyagok:

Nem ismertek.

 

10.6. Veszélyes bomlástermékek

 

 

Veszélyes bomlástermékek:

Normál felhasználási körülmények között nincsenek.

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1.A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás, Korrózió/irritáció

 

Belégzés:

Nem osztályozott veszélyesként.

Lenyelés:

Nem osztályozott veszélyesként.

Bőr:

Nem osztályozott veszélyesként.

Szem:

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció – 2. kategória – Eye Irrit. 2, H319

 

Súlyos szemirritációt okoz.

Korrózió/irritáció – összetevők

Összetevők

Információ

 

 

Nátrium-karbonát

Osztályozás: Eye Irrit. 2, H319

 

 

Nátrium-hidroxid

Osztályozás: Skin Corr. 1A, H314

 

Egyedi koncentrációs határok:

 

Skin Corr. 1A – H314: C ≥ 5%

 

Skin Corr. 1B – H314: 2% ≤ C < 5%

 

Skin Irrit. 2 – H315: 0,5% ≤ C < 2%

 

Eye Irrit. 2 – H319: 0,5% ≤ C < 2%

Nátrium-perkarbonát

Osztályozás: Eye Dam. 1, H318

 

Egyedi koncentrációs határok:

 

Eye Dam. 1, H318: C ≥ 25 %

 

Eye Irrit. 2, H319: 7,5% ≤ C < 25 %

Akut toxikológiai hatások – összetevők

Összetevők megnevezése

LD50, szájon át

LD50, bőrön át

LC50, belélegezve

 

 

 

 

Nátrium-karbonát

2800 mg/kg

> 2000 mg/kg

-

 

(Patkány, hím és

(nyúl)

 

 

nőstény)

 

 

Nátrium-perkarbonát

1034 mg/kg

> 2000 mg/kg

-

 

(Patkány, hím és

(nyúl)

 

 

nőstény)

 

 

Oldalszám: 8/13

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

Akut toxikológiai hatások – Aktívdara White (kalkulált ATE)

LD50, szájon át

LD50, bőrön át

LC50, belélegezve

 

 

 

> 2000mg/kg

> 2000 mg/kg

-

 

 

 

Szenzibilizáció:

 

Bőr szenzibilizáció:

Nem osztályozott veszélyesként.

Légzőszervi szenzibilizáció:

Nem osztályozott veszélyesként.

Rákkeltő hatás:

Nem tartalmaz rákkeltőnek osztályozott összetevőt.

Csírasejt-mutagenitás:

Nem tartalmaz mutagénnek osztályozott összetevőt.

Reprodukciós toxicitás:

Nem tartalmaz reprodukciót károsítónak osztályozott összetevőt.

Ismételt dózisú toxicitás:

 

Szubkrónikus toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Célszervi toxicitás (STOT):

 

Egyszeri expozíció:

Nem osztályozott veszélyesként.

Ismétlődő expozíció:

Nem osztályozott veszélyesként.

Aspirációs veszély:

Nem osztályozott veszélyesként.

Egyéb információ

 

 

Nincsenek.

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1.Toxicitás

Nem osztályozott veszélyesként.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

 

Általános információk:

Nem alkalmazható.

12.3. Bioakkumulációs képesség

 

Információk a keverékről:

Nincs adat. A keverék fizikai-kémiai tulajdonságai alapján bioakkumuláció

 

nem várható.

log Pow

Nem alkalmazható.

Oldalszám: 9/13

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.

Változat: 2.

Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

 

 

 

12.4. A talajban való mobilitás

 

 

Talaj:

Nincs adat.

 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

 

PBT- és a vPvB-értékelés

Az anyagot nem kell PBT vagy vPvB-nek tekinteni.

12.6. Egyéb káros hatások

Nincsenek.

 

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1.Hulladékkezelési módszerek

A normál felhasználástól eltérően a terméket nem szabad a környezetbe engedni, nem szabad csatornába engedni.

Keverék:

Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, ezért a felhasználó felelőssége ezek meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Ártalmatlanítása újrahasznosítással vagy égetéssel történhet.

Szennyezett csomagolóanyag:

Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, a felhasználó felelőssége ezek meghatározása, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Ártalmatlanítása újrahasznosítással vagy égetéssel történhet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

Nem vonatkozik.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Belföldi/Nemzetközi szállítás

-

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Osztályozási kód

-

Bárca

-

14.4. Csomagolási csoport

-

14.5. Környezeti veszélyek

 

ADR/RID

Nincs.

IMDG

Nincs.

ADN

Nincs.

Oldalszám: 10/13

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

14.6.A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem vonatkozik.

14.7.A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem vonatkozik.

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1.Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről Címkézési elemek:

Lásd a 2.2. alpontot.

15.2.Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelésről nincs információ.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 2. és 3. szakaszban szereplő H-mondatok teljes szövege:

H272

Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H302

Lenyelve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315

Bőrirritáló hatású.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

Oldalszám: 11/13

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

A 2. és a 3. szakaszban szereplő rövidítések szövege:

Acute Tox.

Akut toxicitás

Eye Dam.

Súlyos szemkárosodás

Eye Irrit.

Szemirritáció

Met. Corr.

Fémekre korrozív hatású

Ox Sol.

Oxidáló szilárd anyagok

Skin Corr.

Bőrmarás

Skin Irrit.

Bőrirritáció

A 8. szakaszban használt rövidítések értelmezése:

ÁK:

megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében

 

egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére

 

általában nem fejt ki káros hatást,

 

 

 

 

CK:

megengedett

csúcskoncentráció

(rövid

ideig

megengedhető

legnagyobb

 

levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1–3.

 

pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb

 

koncentrációja (az ÁK és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell

 

teljesülniük),

 

 

 

 

 

MK:

maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK,

 

a maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes

 

élete során (18–62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat

 

(rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata) < 1:105 /év (10 mikrorizikó/év),

m:

maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat).

A 8., 11. és a 12. szakaszban használt rövidítések értelmezése:

DNEL:

származtatott hatásmentes szint

bw:

testtömeg

fw:

friss víz

mw:

tengervíz

dw:

szárazanyag tartalom

LD50:

a kísérleti állatok 50%-ának pusztulását okozó mennyiség

LC50:

a kísérleti állatok 50%-ának pusztulását okozó koncentráció levegőben vagy vízben

EC50:

közepes effektív koncentráció, amely toxikológiai vagy ökotoxikológiai teszteléskor a

 

mérési végpont 50%-os csökkenését okozza a kezeletlen kontrollhoz képest. (Ha a

 

végpont a letalitás, akkor az EC50 érték a tesztorganizmusok felét elpusztító

 

koncentráció (LC50))

IC50:

az a koncentráció, amely 50%-ban gátol egy adott paramétert, például a növekedést

NOEL(C):

nem észlelt hatás szint (koncentráció)

LOEL(C):

legalacsonyabb észlelt hatás szint (koncentráció)

d:

nap

h:

óra

min:

perc.

Használt információértékelési módszerek:

Az osztályozáshoz az 1272/2008/EK rendelet 9. cikkében említett információértékelési módszerek közül az (1), (5) bekezdésben említettek kerültek alkalmazásra.

Módosított pontok:

Összes (oka: az előző verzió nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek).

Oldalszám: 12/13

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Aktívdara White

Kiadás kelte: 2014. 07. 15.Változat: 2.Felülvizsgálat: 2018. 03. 29.

Jelen biztonsági adatlap megfelel az (EU) 2015/830 rendelet Mellékletének.

Ez az adatlap kiegészíti, de nem helyettesíti a felhasználási műszaki feljegyzéseket. A tartalmazott felvilágosítások az adott termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak a jelzett időpontban. Az adatok jóhiszeműen vannak megadva. A felhasználók figyelmét egyébként felhívjuk azokra az esetleges veszélyekre, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból adódhatnak. Ez az adatlap semmiképp sem menti fel a felhasználót a tevékenységével kapcsolatos valamennyi előírás betartása alól. A felhasználó minden felelősséget visel a termék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket illetően. A megjelölt óvintézkedések együttese csak azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót megfelelni az őt terhelő kötelezettségeknek. A felsorolás nem tekinthető kizárólagosnak. A címzett köteles meggyőződni arról, hogy az idézett jogszabályokon kívül más nem vonatkozik rá.

A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE

Oldalszám: 13/13